OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Milí rodiče,

v pondělí 25. 5. 2020 otevřeme mateřskou i základní školu.

Otevření školky se řídí manuálem MŠMT, který v podrobné formě naleznete na stránkách ministerstva školství.

Zde souhrn nejdůležitějších informací:

 • Příchod do školky se řídí obecnými pravidly chování stanovenými krizovým opatřením (roušky, odstup 2 m od sebe, atd.ú).
 • Rodiče se zbytečně neshromažďují před budovou školy. 
 • V prostorách školky se rodiče pohybují v roušce.
 • Po přezutí a převlečení si dítě důkladně umyje ruce vodou a tekutým mýdlem, pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků covid-19 umístíme jej do samostatné místnosti, změříme mu teplotu bezkontaktním teploměrem a kontaktujeme zákonné zástupce, aby si dítě okamžitě vyzvedli. O podezření budeme informovat Hygienickou stanici v Novém Jičíně.
 • Děti i pedagogičtí pracovníci mateřské školy v prostorách školy nebudou nosit roušky. 
 • Pedagogičtí pracovníci budou co nejvíce organizovat aktivity na školní zahradě.
 • Prostor školky i školy se řídí souborem hygienických a provozních podmínek, které jsou zveřejněny v manuálu MŠMT.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům covid-19 nesmí vstoupit do školy.
 • Školní stravování se řídí dalšími hygienickými pravidly zpracovanými v manuálu MŠMT.
 • Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, které je možné podepsat před vstupem do školy (tj. písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění).
 • Čestné prohlášení a vymezení rizikových skupin naleznete v příloze.

         PŘÍLOHA – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZDE

 

Informace k zápisu do MŠ

Zápis do MŠ Slatina proběhne bez přítomnosti dětí od 2. 5. – 16. 5. 2020.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost s dalšími dokumenty je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy qe9u67
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na adresu: zs.slatina@post.cz
 3. poštou na adresu: ZŠ a MŠ Slatina, Slatina 34, 742 93
 4. osobní podání 6. 5. 2020 od 14,00 – upřesnění času po telefonické domluvě- tel. 556 427 026, tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Podání žádosti:

 • vyplněná žádost – viz web školy
 • kopie rodného listu dítěte – po kontrole správnosti údajů bude kopie skartována
 • kopie občanského průkazu zákonného zástupce nebo jiné zplnomocněné osoby – po kontrole správnosti údajů bude kopie skartována
 • kopie očkovacího průkazu dítěte a čestné prohlášení zákonného zástupce o očkování dítěte – viz web školy /netýká se dětí, které budou v školním roce 2020/2021 plnit povinné předškolní vzdělávání

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz web), a
 2. doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude zákonným zástupcům sděleno písemně do 30 dnů od podání žádosti.

Ve Slatině 21. 4. 2020                                                           Mgr. Michaela Zezulová                                                                                                             ředitelka školy

Čestné prohlášení – očkování

Kritéria pro přijetí 2020

Žádost o přijetí do MŠ 2020

Pozdrav od paní učitelky Rekové

Ahoj školkové děti,

moc vás všechny zdravím. Došla ke mně zpráva, že některé děti byly pilné a mají hotovo. Připravuji další úkoly. Protože velké děti budou už zapsány do 1. třídy, tak si prosím opakujte počítání, začáteční písmena, počet slabik, vybarvujte, stříhejte, docvičujte zavazování tkaniček, atd. (děkuji za spolupráci rodičům).

Těší se na vás Dana Reková

Angličtina 3. a 4. ročník

Vážení rodiče,

s ohledem na vývoj situace i já zařazuji domácí výuku. Dětem a zejména i Vám, rodičům, jsem nechala dva týdny na adaptování se nové situaci. Toto jsem si mohla dovolit vzhledem k hladkému průběhu školního roku tzn. dodržování časového harmonogramu učiva. Tento „luxus“ si můžeme dovolit ještě další dva týdny, proto děti zatím dostanou pouze opakovací pracovní listy.

Prosím Vás o zachování všech pracovních listů, po návratu do školy bychom se na ně spolu s dětmi podívali. Dále Vás znovu odkazuji na webové stránky učebnic, kde najdete nejen hry, ale i výslovnost slovíček, písničky a příběhy. https://elt.oup.com/student/letsexplore/?cc=cz&selLanguage=cs&fbclid=IwAR3Vg9JhjsQvNWJEFGe5lZTXKq3Rr7geYDlTDSTGqBsxpVk1CSeyavAZ5CU

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte na mě obrátit na e-mailové adrese hamplova.zuzka@gmail.com

Děkuji Vám za spolupráci. Přeji Vám hodně sil a zdraví.

Mgr. Zuzana Hamplová, učitelka AJ

Opakování učiva AJ 3 (od 23.3.)

Opakování učiva AJ 4 (od 23.3)

Pro rodiče žáků 1. a 3. třídy

Milí rodiče,

už to bude další týden co se s dětmi učíte doma a já nemám představu, jak vám to jde.

Ráda bych se dozvěděla – stačí pár vět – jak domácí vzdělávání zvládáte a s čím vám mohu pomoci. Prosím o pár vět co se daří atd. na mail: michaela.zezulova242@gmail.com

Všem rodičům jsem nabídla možnost vzdělávání po skypu, kdo tuto nabídku nedostal, ať napíše na můj mail.

Děkuji                                                                      M. Zezulová, třídní učitelka

Domácí úkoly pro školáky

Úkoly pro prvňáčky najdete ZDE

Úkoly k domácímu vyučování pro 2. ročník od 17. 3. do 23. 3.

Úkoly pro třeťáky najdete ZDE

Úkoly k domácímu vyučování pro 4. ročník od 17. 3. do 23. 3.

Vzkaz pro rodiče 2. a 4. ročníku:
Pokud vám nebyly doručeny úkoly na váš e-mail, napište své e-mailové adresy na můj e-mail lmalcikova@seznam.cz. Mohla jsem je mít špatně opsané..
Děkuju za pochopení. Lenka Malčíková

Milý rodiče,
kdo bude potřebovat vystavit Žádost o ošetřování člena rodiny, napište na mail školy
zs.slatina@post.cz
Žádost vyhotovím, naskenuji a pošlu na váš mail.

Mgr. Michaela Zezulová
ředitelka školy

Uzavření mateřské školy

Vážení rodiče,

z důvodu dalších mimořádných opatření jsme se se zřizovatelem rozhodli uzavřít provoz mateřské školy od 17. 3. 2020 až do odvolání. Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření mateřské školy zašlu rodičům, kteří o něj požádají, mailem.

Kontakt: zs.slatina@post.cz

Děkuji za pochopení                                                              Mgr. Michaela Zezulová                                                                                                              ředitelka školy