Informace k zápisu do MŠ

Zápis do MŠ Slatina proběhne bez přítomnosti dětí od 2. 5. – 16. 5. 2020.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost s dalšími dokumenty je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy qe9u67
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na adresu: zs.slatina@post.cz
  3. poštou na adresu: ZŠ a MŠ Slatina, Slatina 34, 742 93
  4. osobní podání 6. 5. 2020 od 14,00 – upřesnění času po telefonické domluvě- tel. 556 427 026, tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Podání žádosti:

  • vyplněná žádost – viz web školy
  • kopie rodného listu dítěte – po kontrole správnosti údajů bude kopie skartována
  • kopie občanského průkazu zákonného zástupce nebo jiné zplnomocněné osoby – po kontrole správnosti údajů bude kopie skartována
  • kopie očkovacího průkazu dítěte a čestné prohlášení zákonného zástupce o očkování dítěte – viz web školy /netýká se dětí, které budou v školním roce 2020/2021 plnit povinné předškolní vzdělávání

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz web), a
  2. doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude zákonným zástupcům sděleno písemně do 30 dnů od podání žádosti.

Ve Slatině 21. 4. 2020                                                           Mgr. Michaela Zezulová                                                                                                             ředitelka školy

Čestné prohlášení – očkování

Kritéria pro přijetí 2020

Žádost o přijetí do MŠ 2020

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality a jeho autorem je Martin Varecha. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.